Audit Committee

    • Papir kuglen

Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at nedsætte et særskilt revisionsudvalg. Bestyrelsen mener, at opgaverne med at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af virksomhedens regnskabsaflæggelsesproces, interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer bedst varetages ved at disse gennemgås detaljeret inden de fremlægges for den samlede bestyrelse.

Udvalget
Udvalget består af Ohene Kwapong (formand) og Lars-Andreas Nilsen.

Antal møder
Møder afholdes så ofte som udvalgets formand finder det nødvendigt og minimum to gange årligt. Der afholdes i 2. halvår et møde med den eksterne revision vedrørende selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer og et møde i 1. kvartal vedrørende revision af selskabets årsrapport mv. Den eksterne revision kan herudover anmode om et møde med udvalget i situationer, hvor den eksterne revision anser dette for nødvendigt.

Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem revisionsudvalget og revisor. Revisor er på valg hvert år på selskabets ordinære generalforsamling.

Kommissorium for revisionsudvalg marts 2017
Mandate for the audit committee march 2017